Årsmøter

 

Årsmøte I HØNEFOSS SK  2024

 

Tidspunkt Onsdag 20. mars kl 19:00

Sted: Klubbhuset Tolpinrud 

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge sekretær
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
 8. Regnskap for 2023, herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 9. Organisasjonsplan
 10. Endringer i HSKs lover
 11. Innkomne saker
 12. Fastsette medlemskontingent og fullmakt til gruppene til å fastsette treningsavgifter.
 13. Budsjett
 14. Valg
  a)Hovedstyre med leder, nestleder og seks styremedlemmer.       
  b) Kontrollutvalg med leder og ett medlem.       
  c)Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. d)Fullmakt til Hovedstyret til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd HSK har representasjonsrett
  e)Fullmakt til styret å oppnevne gruppestyrer i henhold til §13.2a

Før årsmøte vil det bli avholdt årsmøte

i Tolpinrud SA

 

Sakspapirer Tolpinrud SA